Ethische gedragscode

Ethische- en gedragscode

Inleiding

Wat is een gedragscode?
Deze gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen de aan Onderwatersportvereniging Hi-Dive verbonden vrijwilligers en de minderjarige leden van die vereniging. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact met minderjarige leden en -deelnemers aan alle activiteiten zoals, maar niet uitsluitend, de zwem-, snorkel- en persluchtlessen en weekenden, die Hi-Dive aanbiedt. Deze gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door alle vrijwilligers van Hi-Dive. Ook geeft de gedragscode aan hoe Hi-Dive zal handelen als er klachten zijn.

Wat is het doel van deze gedragscode?
Onderwatersportvereniging Hi-Dive streeft naar correcte omgangsregels voor de vrijwilligers jegens de minderjarige leden van de vereniging en deelnemers aan door Hi-Dive georganiseerde activiteiten. Deze gedragscode is een richtlijn voor de vrijwilligers, waarmee ongewenst gedrag en seksuele intimidatie kan worden voorkomen. Deze code geeft de grenzen aan van het handelen en fungeert als maatstaf voor het gedrag van de vrijwilligers.

Hi-Dive hanteert bij alle activiteiten de volgende uitgangspunten:
• De veiligheid van de leden en deelnemers staat altijd voorop;
• De aan Hi-Dive verbonden vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de eigen keuzes in het gedrag en zijn daarop aanspreekbaar;
• Er wordt gewerkt in een klimaat waarin de leden zich veilig voelen;
• Bij Hi-Dive is respect voor elkaar en voor elkaars verschillen;
• Binnen Hi-Dive spreken wij elkaar aan op gedragingen die als niet prettig worden ervaren.

Naast deze algemeen geformuleerde uitgangspunten gelden er voor alle aan Hi-Dive verbonden vrijwilligers die volgende concrete gedragsregels.

Verklaring omtrent het gedrag
Alle aan Hi-Dive verbonden vrijwilligers hebben een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overgelegd, met als screeningsniveau: “belast met de zorg van minderjarigen” (profielnummer 84). De verklaringen berusten bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur zal vrijwilligers die een dergelijke verklaring niet hebben overgelegd, niet inzetten bij enige door Hi-Dive georganiseerde activiteit.

Grensoverschrijdend seksueel gedrag
De vrijwilligers gaan op geen enkele wijze in op avances of gedrag met verliefdheidsverschijnselen van minderjarige leden. De vrijwilliger de weet of vermoedt zich in een dergelijke situatie te bevinden, bespreekt deze onverwijld met de vertrouwenspersoon omgangsvormen. De vrijwilligers onthouden zich te allen tijde van aanrakingen, die naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kunnen worden ervaren, waaronder tevens maar niet uitsluitend, het tegen zich aandrukken van een minderjarig lid. Het al dan niet bewust aanraken van borsten, billen of geslachtsorganen is per definitie onaanvaardbaar en wordt altijd aangemerkt als grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het verbaal of non-verbaal scheppen van een erotisch geladen sfeer is evenmin toegestaan. Seksuele relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarig lid zijn onder geen enkele omstandigheid geoorloofd en zullen altijd worden beschouwd als seksueel misbruik. Het bestuur is in dergelijke situaties verplicht bij de politie aangifte te doen van dit feit.

Taalgebruik
De vrijwilligers onthouden zich van het bezigen van ruwe en onzedige taal. Er wordt niet gevloekt en gescholden naar wie of onder welke omstandigheid dan ook.

Zichtbaarheid ten aanzien van een minderjarig lid
De vrijwilligers waken ervoor met een minderjarig lid in een ruimte te verkeren waarin niet direct ook andere meerderjarige personen aanwezig zijn. De vrijwilligers komen nooit in de kleedkamers indien daar, naar redelijk vermoeden, minderjarige leden aanwezig kunnen zijn. Indien om welke reden dan ook een vrijwilliger zich met een minderjarig lid dient te begeven en/of op te houden in een ruimte waarvan hij/zij constateert, weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat daar geen andere meerderjarigen zich in de directe omgeving van hem/haar bevinden, draagt hij/zij er zorg voor dat hij/zij terstond wordt vergezeld door een andere volwassene.

Gedrag op sociale media en buiten de activiteiten
De vrijwilligers betrachten uiterste terughoudendheid bij het onderhouden van contacten met de minderjarige leden via sociale media als Facebook, Skype, Instagram etc. Alle berichten die verband houden met een door Hi-Dive georganiseerde activiteit verlopen via het e-mail adres van de ouders van het minderjarige lid of via de site www.hi-dive.nl. De vrijwilligers regelen buiten de door Hi-Dive georganiseerde activiteiten geen ontmoetingen met een minderjarige lid, waar, hoe, waarom en wanneer dan ook, anders dan na toestemming van de ouders van het minderjarig lid. De vrijwilliger stelt de ouders van het minderjarig lid uit eigen beweging in kennis van de ontmoeting. Daarbij richt de vrijwilliger zich naar de aanwijzingen van de ouders.

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
Het bestuur van de vereniging benoemt een vertrouwenspersoon seksuele intimidatie ongewenst gedrag en geeft aan die benoeming ruchtbaarheid aan de vrijwilligers en (de ouders van) de minderjarige leden. De taken van de vertrouwenspersoon bestaan onder meer uit het verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor een adequate opvang van degene die klachten heeft over seksuele intimidatie of ongewenst gedrag, zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van alle hem/haar ter beschikking komende gegevens, het zoeken naar de mogelijkheid van een informele oplossing van de ingediende klacht en het terzijde staan van de klager of klaagster bij het indienen van een formele klacht bij het bestuur.

Ondertekening van deze gedragscode
Alle vrijwilligers van Hi-Dive ondertekenen deze gedragscode. Daarmee verklaart de vrijwilliger de opgenomen regels te zullen respecteren.

20131029 Ethische gedragscode v1.1

Als vertrouwenspersoon zijn aangewezen Marianne Rietveld en Detlef Geerlings. Ook bestaat de mogelijkheid om via de sportkoepel NOCNSF een vertrouwenspersoon te spreken.